Nieruchomości zamieszkałe

Informujemy że Rada Miasta i Gminy w Gąbinie w dniu 29 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę Nr 207/XXX/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 136/XIX/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin w sprawie: ...opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty...

Zgodnie z wyżej przywołanymi uchwałami od 1 marca 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

Stawka opłaty na nieruchomości zamieszkałej wynosi: 29,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 26,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, której właściciel zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej). W tej sytuacji obowiązuje zwolnienie z części opłaty w wysokości 3,00 zł. miesięcznie od obowiązującej stawki opłaty liczonej od każdej osoby.

opłata 29,00 miesiąc
bez kompostownika
odpady zielone
odbiera gmina
 • nie przysługuje zwolnienie z części opłaty
 • odpady umieszczamy w zielonym worku
 • worek BIO nalezy oznaczyć odpowiednim kodem kreskowym
 • odpady odbiera firma
opłata 26,00 miesiąc
z kompostownikiem
odpady zielone
zagospodarowuje właściciel
 • właściciel deklaruje posiadanie kompostownika
 • właściciel deklaruje pojemność kompostownika
 • przysługuje zwolnienie z części opłaty
 • wysokości zwolnienia 3,00 zł/os
 • właściciel zagospodarowuje odpady

 


... nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne, uzależniona jest od ilości i pojemności zadeklarowanych do odbioru w miesiącu pojemników.

Poniżej podano stawki zależne od pojemności pojemników i worków:

#rodzaj
pojemność [litry]
opłata [zł]
1pojemnik
120
5,90
2pojemnik
240
11,80
3pojemnik
660
32,45
4pojemnik
1100
54,10
5worek
60
3,50
6worek
120
7,00

 


Nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowe

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 169,30 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 

opłata 169,30 miesiąc
nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowe
opłata zryczałtowana
 • jednorazowa opłata roczna
 • odpady zbierane w sposób selektywny
 • oznaczone odpowiednim kodem kreskowym
 • odpady odbiera firma

 


W sytuacji stwierdzenia, że odbierane z nieruchomości odpady nie są zbierane w sposób selektywny, stosowana będzie opłata podwyższona wynosząca podwojoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ustala Rada Miasta i Gminy Gąbin podejmując stosowe uchwały.

Są to odpowiednio uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w następujący sposób:

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, gotówką lub kartą płatniczą

 • przelewem na konto Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin: PKO BP 71 1020 1592 0000 2302 0312 0110

PKO BP 71 1020 1592 0000 2302 0312 0110

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, adres składającego deklarację
oraz okres, za jaki wnoszona jest opłata
 

terminal kart 770x436