Pytania / odpowiedzi FAQ

#pytanie - odpowiedź
1W jakiej sytuacji przysługuje niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 Zgodnie z Uchwałą Nr 136/XIX/2019Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 124/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Gąbin, właścicielom nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od obowiązującej stawki opłaty liczonej od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
2Jakie przepisy obowiązują przy budowie kompostownika?
  W obecnym stanie prawnym nie istnieją przepisy prawne dotyczące budowy kompostownika - z jakiego materiału i w jaki sposób powinien być wykonany kompostownik.
Budując kompostownik należy pamiętać o minimalnej odległości od innych zabudowań wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). Zgodnie z §23 ust.1. rozporządzenia odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, powinna wynosić co najmniej:
  • 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
  • 3 m – od granicy działki budowlanej;
  • 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych,

Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.
3 W jaki sposób winien być wykonany kompostownik aby skorzystać ze zniżki w części z opłaty za gospodarowanie odpadami?
  Winna ty być wydzielona przestrzeń nieruchomości, w której w postaci pryzmy gromadzone są bio-odpady. Wydzielenia przestrzeni można dokonać poprzez wygrodzenie części nieruchomości za pomocą desek, siatki, płyt betonowych lub innych materiałów. Wydzielenie ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się odpadów po nieruchomości. Wielkość (pojemność kompostownika) zależna od ilości bio-odpadów powstających na nieruchomości.
Budując kompostownik należy pamiętać o minimalnej odległości od innych zabudowań wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). Zgodnie z §23 ust.1. rozporządzenia odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, powinna wynosić co najmniej:
  • 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
  • 3 m – od granicy działki budowlanej;
  • 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych,

Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.
4 Czy pryzma ułożona na ziemi w rogu działki, składająca się z chwastów, gałęzi i trawy, może być uznana za kompostownik?
  Pryzma ułożona na ziemi w rogu działki, składająca się z chwastów, gałęzi i trawy, nie może być uznana za kompostownik.
 5 Czy kompostownik winien być ogrodzony i oznakowany?
  Kompostownik winien być ogrodzony. Wydzielenia przestrzeni można dokonać poprzez wygrodzenie części nieruchomości za pomocą desek, siatki, płyt betonowych lub innych materiałów. Wydzielenie ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się odpadów po nieruchomości. Miejsce nie musi być oznaczone.
 6 Czy można postawić gotowy kompostownik kupiony w sklepie?
  Kompostownikiem może być zakupiony pojemnik przeznaczony do kompostowania bio-odpadów.
 7 Czy można nie segregować odpadów i wyrzucać zmieszane?
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) nakłada na każdego włąscicla nieruchomości obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
8 Czy należy złożyć nową deklarację?
  Wynika to z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) która mówi, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.