Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Miasta i Gminy Gąbin znajduje się w Gąbinie przy ul. Strażackiej 6

 

Gąbin PSZOK Kępina dz. 104
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
PSZOK prowadzony jest przez Miasto i Gminę Gąbin
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
zlokalizowanego na terenie gminy Gąbin w miejscowości Kępina na działce nr 104 
 

 

pszok 1400pix 20 09 2022 1 

 

Pliki oświadczenia do pobrania:

docxOŚWIADCZENIE_O_POCHODZENIU_ODPADÓW.docx37.5 KB20/09/2022, 14:05

pdfOŚWIADCZENIE_O_POCHODZENIU_ODPADÓW.pdf190.91 KB20/09/2022, 14:05

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE
mogą być oddawane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub oddane podczas zbiórki mobilnej 

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych!

 

pszok 1400pix 20 09 2022 2


pdfZarządzenie_-_Regulamin_PSZOK_2022.pdf106.6 KB20/09/2022, 14:07

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GĄBIN

§1

1. Regulamin określa szczegółowy sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie gminy Gąbin w miejscowości Kępina na działce nr 104.
2. PSZOK prowadzony jest przez Miasto i Gminę Gąbin.
3. PSZOK przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gąbin.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika PSZOK.
5. Pracownik PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie PSZOK.

§2

1. PSZOK nieodpłatnie przyjmuje odpady komunalne w dniach:

wtorek – 8:00 – 16:00
środa – 8:00 – 16:00
czwartek – 8:00 – 16:00
piątek – 8:00 – 16:00
sobota – 8:00 – 14:00
Oprócz świąt i dniu ustawowo wolnych od pracy.

2. Poza godzinami pracy teren PSZOK jest zamknięty dla dowozu odpadów i zabronione jest wejście osób nieupoważnionych.
3. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, przyjmowane są w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny, z podziałem na:

 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne i metale
 • szkło
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na rok,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym gruz, powstałe w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych w ilości do 0,5 Mg (500kg) liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego;

5. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót budowlanych, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Odpady na terenie PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
7. Odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiana odpadów.

§3

1. W PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady czyste i opróżnione – zebrane w sposób selektywny.
2. Przyjęcie odpadów w PSZOK odbywa się w obecności pracownika, który ewidencjonuje przywiezione odpady i zapisuje adres nieruchomości, z której pochodzą.
3. Pracownik nie jest zobowiązany do rozładowania odpadów z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstwa domowego winien być dostarczony w całości, tzn. nie może być rozmontowany, ma być kompletny
5. Transport odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika.

§4

1. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne w celu weryfikacji jego zawartości.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
3. Dostarczone odpady nie mogą być pomieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. W przypadku dostarczenia odpadów pomieszanych mieszkaniec ma obowiązek rozsortowania odpadów do poszczególnych pojemników wskazanych przez pracownika, zlokalizowanych w punkcie.
4. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.
5. Obsługa PSZOK ma obowiązek:
- sprawdzić adres nieruchomości z której przywieziono odpady aby zweryfikować możliwość bezpłatnego pozostawienia odpadów w oparciu o złożoną deklarację
- sprawdzić rodzaj odpadów i porównać z wykazem odpadów przyjmowanych w PSZOK
- zewidencjonować i zważyć przyjęte odpady
6. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza – oświadczenie
o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych będzie stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.
7. W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej
 • odpady w ilościach masowych
 • odpady pochodzące od wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151.)
 • wszelkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych) - zwłaszcza w dużych ilościach
 • odpady zawierające azbest
 • odpady zawierające smołę
 • szyby samochodowe
 • części samochodowe
 • opony z samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych
 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji
 • odpady w uszkodzonych opakowaniach (cieknące)

 8. Pracownik PSZOK ma prawo do odmowy przyjęcia odpadów w przypadku gdy:

 • odpady zostały dostarczone w sposób niezgodny z regulaminem PSZOK
  dostarczono niesegregowane odpady komunalne
  dostarczono odpady nieprawidłowo zabezpieczone (np. w uszkodzonych, nieszczelnych pojemnikach/workach)
  dostarczono niezabezpieczone odpady, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi

9. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez pracownika PSZOK, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do natychmiastowego zabrania dostarczonych do PSZOK odpadów oraz ich zutylizowania w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

1. Wszelkie informacje dotyczace pracy PSZOK udzielane są na terenie PSZOK, w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu 24/267-41-62.
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej www.czysty.gabin.pl