Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Miasta i Gminy Gąbin znajduje się w Gąbinie przy ul. Strażackiej 6

 

Gąbin PSZOK Kępina dz. 104
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
PSZOK prowadzony jest przez Miasto i Gminę Gąbin
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
zlokalizowanego na terenie gminy Gąbin w miejscowości Kępina na działce nr 104 
 

 

pszok 1400pix 20 09 2022 1 

 

Pliki oświadczenia do pobrania:

docxOŚWIADCZENIE_O_POCHODZENIU_ODPADÓW.docx37.5 KB20/09/2022, 14:05

pdfOŚWIADCZENIE_O_POCHODZENIU_ODPADÓW.pdf190.91 KB20/09/2022, 14:05

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE
mogą być oddawane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub oddane podczas zbiórki mobilnej 

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych!

 

pszok 1400pix 20 09 2022 2


pdfZarządzenie_-_Regulamin_PSZOK_2022.pdf106.6 KB20/09/2022, 14:07

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GĄBIN

§1

1. Regulamin określa szczegółowy sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie gminy Gąbin w miejscowości Kępina na działce nr 104.
2. PSZOK prowadzony jest przez Miasto i Gminę Gąbin.
3. PSZOK przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gąbin.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika PSZOK.
5. Pracownik PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie PSZOK.

§2

1. PSZOK nieodpłatnie przyjmuje odpady komunalne w dniach:

wtorek – 8:00 – 16:00
środa – 8:00 – 16:00
czwartek – 8:00 – 16:00
piątek – 8:00 – 16:00
sobota – 8:00 – 14:00
Oprócz świąt i dniu ustawowo wolnych od pracy.

2. Poza godzinami pracy teren PSZOK jest zamknięty dla dowozu odpadów i zabronione jest wejście osób nieupoważnionych.
3. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, przyjmowane są w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny, z podziałem na:

 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne i metale
 • szkło
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na rok,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym gruz, powstałe w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych w ilości do 0,5 Mg (500kg) liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego;

5. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót budowlanych, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Odpady na terenie PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
7. Odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiana odpadów.

§3

1. W PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady czyste i opróżnione – zebrane w sposób selektywny.
2. Przyjęcie odpadów w PSZOK odbywa się w obecności pracownika, który ewidencjonuje przywiezione odpady i zapisuje adres nieruchomości, z której pochodzą.
3. Pracownik nie jest zobowiązany do rozładowania odpadów z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstwa domowego winien być dostarczony w całości, tzn. nie może być rozmontowany, ma być kompletny
5. Transport odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika.

§4

1. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne w celu weryfikacji jego zawartości.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
3. Dostarczone odpady nie mogą być pomieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. W przypadku dostarczenia odpadów pomieszanych mieszkaniec ma obowiązek rozsortowania odpadów do poszczególnych pojemników wskazanych przez pracownika, zlokalizowanych w punkcie.
4. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.
5. Obsługa PSZOK ma obowiązek:
- sprawdzić adres nieruchomości z której przywieziono odpady aby zweryfikować możliwość bezpłatnego pozostawienia odpadów w oparciu o złożoną deklarację
- sprawdzić rodzaj odpadów i porównać z wykazem odpadów przyjmowanych w PSZOK
- zewidencjonować i zważyć przyjęte odpady
6. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza – oświadczenie
o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych będzie stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.
7. W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej
 • odpady w ilościach masowych
 • odpady pochodzące od wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151.)
 • wszelkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych) - zwłaszcza w dużych ilościach
 • odpady zawierające azbest
 • odpady zawierające smołę
 • szyby samochodowe
 • części samochodowe
 • opony z samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych
 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji
 • odpady w uszkodzonych opakowaniach (cieknące)

 8. Pracownik PSZOK ma prawo do odmowy przyjęcia odpadów w przypadku gdy:

 • odpady zostały dostarczone w sposób niezgodny z regulaminem PSZOK
  dostarczono niesegregowane odpady komunalne
  dostarczono odpady nieprawidłowo zabezpieczone (np. w uszkodzonych, nieszczelnych pojemnikach/workach)
  dostarczono niezabezpieczone odpady, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi

9. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez pracownika PSZOK, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do natychmiastowego zabrania dostarczonych do PSZOK odpadów oraz ich zutylizowania w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

1. Wszelkie informacje dotyczace pracy PSZOK udzielane są na terenie PSZOK, w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu 24/267-41-62.
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej www.czysty.gabin.pl

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie: www.czysty-gabin.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie

Telefon: (24) 267 41 50
Fax: (024) 277 12 56
E-mail: urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16

Data publikacji strony internetowej: 2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: aktualizacje wykonywane na bieżąco.

Strona internetowa www.czysty-gabin.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 23-09-2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dominika Lurie-Gapińska 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: (024) 267 41 50  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej);

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Złożenie w/w wniosku i skargi może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek: Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin;
 • Do budynku prowadzi  1  wejście;
 •  Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków montowany po zakomunikowaniu przez domofon takiej potrzeby;
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami;
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
 • Przed budynkiem urzędu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;