Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin
regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi.

 

1. Uchwała Nr 106/XVI/2019Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin”
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-08-11-2019-r-xvi-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

 

2. Uchwała Nr 109/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-08-11-2019-r-xvi-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

 

3. Uchwała Nr 110/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-08-11-2019-r-xvi-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

 

4. Uchwała Nr 123/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.12.2019 r. w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-30-12-2019-r-xviii-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

Uchwała Nr 123/XVIII/2019 została zmieniona, następującym aktem prawnym:
Uchwała Nr 135/XIX/2019Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 123/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-31-01-2020-r-xix-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

 

5. Uchwała Nr 124/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.12.2019 r. w sprawie: w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej w nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-30-12-2019-r-xviii-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

Uchwała Nr 124/XVIII/2019 została zmieniona, następującym aktem prawnym:
Uchwała Nr 136/XIX/2019Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 124/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Gąbin
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-31-01-2020-r-xix-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

 

6. Uchwała Nr 125/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-30-12-2019-r-xviii-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

Uchwała Nr 125/XVIII/2019 została zmieniona, następującym aktem prawnym:

Uchwała Nr 137/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-31-01-2020-r-xix-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

 

7. Uchwała Nr 126/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji

https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-30-12-2019-r-xviii-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

Uchwała Nr 126/XVIII/2019 została zmieniona, następującym aktem prawnym:
Uchwała Nr 138/XIX/2019Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 126/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-31-01-2020-r-xix-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin

 

Ustawy regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021