Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Miasta i Gminy Gąbin znajduje się w Gąbinie przy ul. Strażackiej 6

 

Gąbin PSZOK Strażacka 6
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
PSZOK prowadzony jest przez firmę:

RSC

RSC Recycling Service Center
ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin

NIP: 774-272-92-66
REGON: 100855448

tel. 697 966 004
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE
mogą być oddawane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub oddane podczas zbiórki mobilnej

Zaliczają się do nich między innymi:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte świetlówki,
 • oleje, farby
 • odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
 • zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych!


Harmonogram zbiórki mobilnej zostanie podany do wiadomości w marcu 2020 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie: www.czysty-gabin.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie

Telefon: (24) 267 41 50
Fax: (024) 277 12 56
E-mail: urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16

Data publikacji strony internetowej: 2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: aktualizacje wykonywane na bieżąco.

Strona internetowa www.czysty-gabin.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 23-09-2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dominika Lurie-Gapińska 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: (024) 267 41 50  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej);

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Złożenie w/w wniosku i skargi może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek: Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin;
 • Do budynku prowadzi  1  wejście;
 •  Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków montowany po zakomunikowaniu przez domofon takiej potrzeby;
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami;
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
 • Przed budynkiem urzędu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;