Od stycznia 2020 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizuje Miasto i Gmina Gąbin, w związku z czym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej a także nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Gąbin, zobowiązany jest złożyć deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałej należy złożyć Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Gąbin - druk DM

Dokument do pobrania (PDF) - pdfdeklaracja_nieruchomosci_zamieszkale_niezamieszkale_137_xix_2020.pdf326.24 KB10/02/2020, 12:37

eDeklaracja (link do usługi ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/umiggabin

Dla nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Gąbin należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Gąbin – druk DL

 

Dokument do pobrania (PDF) - pdfdeklaracja_nieruchomosci_letniskowe_rekreacyjne_138_xix_2020.pdf292.68 KB10/02/2020, 12:37

eDeklaracja (link do usługi ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/umiggabin

 

Istnieje możliwość prawna i faktyczna odbioru przez Gminę odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne – nieruchomości na których jest prowadzona działalność gospodarcza - w związku z którą wytwarzane są odpady komunalne (wytwarzane przez właściciela i pracowników podmiotu prowadzącego działalność). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 6c. ust 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020) przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W związku z powyższym należy w formie pisemnej wyrazić wolę przystąpienia do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
(odrębne pismo - nie należy mylić z deklaracją o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi…).
W sytuacji przystąpienia do systemu gospodarowani odpadami zorganizowanego przez Gminę należy złożyć Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Gąbin – druk DM

Deklaracje można pobrać:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gąbin – pokój Nr 2, ul. Stary Rynek 16,
  • ze strony internetowej a po wypełnieniu złożyć osobiście w urzędzie,

Wypełnioną deklaracje można złożyć w następujący sposób:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16 – biuro podawcze , pokój nr 2,
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gabin,
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP  (eDEKLARACJA) podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

biuro podawcze 770x436


Uwaga nową deklarację należy składać każdorazowo w sytuacji:

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.