Weryfikacja deklaracji odpadowych

Urząd Miasta i Gminy Gąbin weryfikuje deklaracje odpadowe.

Urząd Miasta i Gminy Gąbin weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za odpady, dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Od 1 lipca 2020r. sprawdzana jest zgodność deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym (zgodnie z rozdz. 11 Ordynacji Podatkowej).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do czasu wezwania właściciele nieruchomości
mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji
wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.

 Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.


Postawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2010)

Art. 6m ust. 1

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Art. 6m ust. 2

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.