Aktualizacja deklaracji odpadowych

URODZIŁO CI SIĘ DZIECKO ? PAMIĘTAJ  ZAKTUALIZUJ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ

Przy okazji narodzin dziecka podczas wizyty w Urzędzie w celach meldunkowych nie zapomnij zgłosić nowego członka rodziny do „systemu śmieciowego”.

Jest to szczególnie istotne z racji tego, iż opieka nad maluchami generuje ogromne ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań po artykułach spożywczych, dlatego też z chwilą zamieszkania na nieruchomości, narodzone dziecko powinno zostać ujęte w deklaracji.

PRZYPOMINAMY TYM RODZICOM, KTÓRZY NIE ZGŁOSILI SWOICH DZIECI, O DOPILNOWANIU TEGO OBOWIĄZKU.

 

Pracownicy Urzędu prowadzą weryfikację złożonych deklaracji m.in. w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na posesji może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami tj. narodziny dziecka, wyprowadzka, przeprowadzka itp.

W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany został wydłużony do 6 miesięcy.

 

UWAGA !!

 Złożenie po terminie deklaracji zwiększającej wysokość  zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dopuszczalne i powoduje zwiększenie wysokości opłaty za okres wsteczny, od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

Złożenie po terminie deklaracji zmniejszającej wysokość   zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny nie jest dopuszczalne, o czym stanowi wprost art. 6m ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Złożenie takiej deklaracji po terminie skutkuje koniecznością poniesienia opłaty w niezmienionej wysokości za okres wsteczny do miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ową deklarację złożymy