Drukuj
Jak segregować odpady
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto i Gmina Gąbin zaopatruje właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych w worki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i bioodpadów

Wyposażenie w pojemniki

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 5. 1.  pkt 1) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) jest  wyposażenie nieruchomości w  pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

 

Wszelkie informacje dot. pojemników i gromadzenia odpadów znajdują się w uchwale Nr 106/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin” oraz uchwale Nr 123/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.12.2019 r. w sprawie: "Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin" z póz. zmianami.

 przypomnijmy:

zabudowa jednorodzinna i zagrodowa - przyjmuje się, że łączną minimalną pojemność pojemnika stanowi: iloczyn objętości odpadów przypadających na 1 osobę o których mowa w ust. 1 oraz liczby mieszkańców, nie mniej jednak niż:

zabudowa wielolokalowa:

nieruchomości rekreacyjno — wypoczynkowe i domki letniskowe:

 

Wyposażenie w worki

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto i Gmina Gąbin zaopatruje właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych  w worki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła,  metali, tworzyw sztucznych i bioodpadów, o pojemności i w ilości wynoszącej: