Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto i Gmina Gąbin zaopatruje właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych w worki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i bioodpadów

Wyposażenie w pojemniki

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 5. 1.  pkt 1) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) jest  wyposażenie nieruchomości w  pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

 

Wszelkie informacje dot. pojemników i gromadzenia odpadów znajdują się w uchwale Nr 106/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin” oraz uchwale Nr 123/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.12.2019 r. w sprawie: "Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin" z póz. zmianami.

 przypomnijmy:

 • Konstrukcja pojemników powinna umożliwiać ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów, przeznaczonych do odbioru odpadów albo hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS).
 • Pojemniki oraz worki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oznacza się w następujący sposób:
  • kolorem żółtym i napisem „Metale i tworzywa sztuczne” — dla opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
  • kolorem zielonym i napisem „Szkło” — dla opakowań ze szkła;
  • kolorem niebieskim i napisem „Papier” - dla opakowań z papieru i tektury;
  • kolorem brązowym i napisem „BIO” - dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 • Pozostałości z sortowania - powstałe w wyniku wysegregowania odpadów opakowaniowych - należy gromadzić, w miejscu ich wytworzenia,
  w pojemnikach przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania, oznaczonych napisem „POZOSTAŁE Z SORTOWANIA”.
 • W przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pojemniki oraz worki do zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oznacza się dodatkowo kodem kreskowym zgodnie z instrukcją zamieszczania kodów na pojemnikach i workach.
 • W przypadku nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (wielorodzinnych), w sytuacji, gdy każdy lokal posiada osobne pojemniki na odpady komunalne pozostałości z sortowania, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dodatkowo do oznaczenia pojemnika właściwym numerem lokalu.
 • Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o pojemnościach od 120 litrów do 1100 litrów, w tym pojemniki typu gniazda o pojemności 1,1/1,5m 3 .
 • Do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych
  i rozbiórkowych stosuje się pojemniki umożliwiające zachowanie technicznych warunków ich odbioru, w tym kryte kontenery typu KP.
 • Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych można stosować również worki przeznaczone do zbierania tego rodzaju odpadów, w szczególności worki typu „big-bag”, w przypadku, gdy zapewniają one bezpieczny transport i załadunek odpadów.
 • Na terenie Miasta i Gminy Gąbin ustala się rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników i worków. Liczba pojemników i worków powinna zapewnić ich nieprzepełnienie oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich

zabudowa jednorodzinna i zagrodowa - przyjmuje się, że łączną minimalną pojemność pojemnika stanowi: iloczyn objętości odpadów przypadających na 1 osobę o których mowa w ust. 1 oraz liczby mieszkańców, nie mniej jednak niż:

 • pojemnik na pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 120 litrów;
 • worek o pojemności odpowiadającej 120 litrów na opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych (koloru żółtego);
 • worek o pojemności odpowiadającej 120 litrów na opakowania z papieru i tektury (koloru niebieskiego);
 • worek o pojemności odpowiadającej 60 litrów na opakowania ze szkła (koloru zielonego);
 • worek o pojemności 120 litrów dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy (koloru brązowego).

zabudowa wielolokalowa:

 • pojemnik zbiorczy o pojemności co najmniej 1,1 m 3 lub pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów na lokal, na pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;
 • „gniazdo" złożone z co najmniej 3 pojemników o pojemności 1,1 m3 /1,5 m 3 na odpady segregowane, na:
  • opakowania z papieru i tektury (koloru niebieskiego),
  • opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych (koloru żółtego),
  • na opakowania ze szkła (koloru zielonego);
 • pojemnik zbiorczy o pojemności odpowiadającej co najmniej 1,1 m 3 na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy (koloru brązowego);

nieruchomości rekreacyjno — wypoczynkowe i domki letniskowe:

 • pojemnik na odpady pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 240 litrów;
 • worek o pojemności odpowiadającej 120 litrów na opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych (koloru żółtego);
 • worek o pojemności odpowiadającej 120 litrów na opakowania z papieru i tektury (koloru niebieskiego);
 • worek o pojemności odpowiadającej 60 litrów na opakowania ze szkła (koloru zielonego);
 • worek o pojemności 120 (itrów na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy (koloru brązowego).

 

Wyposażenie w worki

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto i Gmina Gąbin zaopatruje właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych  w worki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła,  metali, tworzyw sztucznych i bioodpadów, o pojemności i w ilości wynoszącej:

 • w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób:
  • 1 worek koloru niebieskiego, przeznaczony do gromadzenia opakowań z papieru i tektury o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „PAPIER";
  • 2 worki koloru żółtego, przeznaczone do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
  • 1 worek koloru zielonego, przeznaczony do gromadzenia opakowań ze szkła o pojemności odpowiadającej 60 litrów, oznaczony napisem: „SZKŁO”;
  • 4 worki koloru brązowego, przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „BIO”;
 • w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 4 do 6 osób:
  • (1) - worek koloru niebieskiego, przeznaczony do gromadzenia opakowań z papieru i tektury o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „PAPIER";
  • (3) - worki koloru żółtego, przeznaczone do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
  • (1) - worek koloru zielonego, przeznaczony do gromadzenia opakowań ze szkła o pojemności odpowiadającej 60 litrów, oznaczony napisem: „SZKŁO";
  • (4) - worki koloru brązowego, przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „BIO”;
 • w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 6 osób, a także w przypadku nieruchomości niezamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno — wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domki letniskowe (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów zarobkowych):
  • (1) - worek koloru niebieskiego, przeznaczony do gromadzenia opakowań z papieru i tektury o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „PAPIER”;
  • (4) - worki koloru żółtego, przeznaczone do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
  • (1) - worek koloru zielonego, przeznaczony do gromadzenia opakowań ze szkła o pojemności odpowiadającej 60 litrów, oznaczony napisem: „SZKŁO";
  • (4) - worki koloru brązowego, przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów o pojemności odpowiadającej 120 litrów, oznaczony napisem: „BIO”;